#author("2021-04-19T14:11:04+09:00","default:kouzouken","kouzouken")
#author("2021-04-19T14:15:20+09:00","default:kouzouken","kouzouken")
#contents
-[[後藤班ゼミ]]
*材料非線形班 [#x6680360]
-[[根本の卒論日誌]]
-[[藤原の卒論日誌]]
-[[森島の卒論日誌]]
*材料非線形解析 [#wdf4dfb1]
-鋼材1mm✕1mm✕100mmの片持ち梁の先端に荷重0.6[N]をかけた。
-時間ごとに変位を解析し、固定部の縁部の軸方向応力が降伏点に達しないうちは弾性線形になり、
降伏点に達したところでグラフが折れ曲がることを確認していく。
-理論値は、$σ=\frac{Pl}{I}y$より,
 360[N/mm$^{2}$]

http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/nemoto/daososeizu.png
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/nemoto/dansoseidanmen.png
-以下、解析結果を示す。

**根本 [#mcfbaa0a]
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/nemoto/dansosei.png
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/nemoto/dansoseiue2.png
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/nemoto/dansoseisita2.png
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/nemoto/dansoseiue.png
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/nemoto/dansoseisita.png


**藤原 [#y314a8a1]
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/arisa/hisenkei1.png
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/arisa/hisenkei2.png
http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/arisa/hisenkei3.png

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS